Dofinansowanie dla firmy Polcamp

Data publikacji:
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Firma POLCAMP Włodzimierz Barcicki w dniu 27 września 2016r. podpisała z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowanie Projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w celu wprowadzenia w POLCAMP nowego produktu i udoskonalenie dotychczas oferowanych” nr RPDS.01.05.01-02-0093/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałania nr 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnej technologii produkcyjnej, dzięki której wprowadzony zostanie do oferty Wnioskodawcy nowy, innowacyjny produkt - kamper i udoskonalony cały asortyment Firmy. W celu uruchomienia nowej metody produkcji niezbędny jest zakup linii technologicznej obejmującej specjalistyczny sprzęt w postaci centrum obróbczego CNC wraz z odciągiem wiórów i bezpiecznymi elementami stanowiska pracy oraz suwnicę i zawiesie próżniowe. Wydatki te umożliwią realizację celu głównego projektu, którym jest wzrost konkurencyjności POLCAMP w skali krajowej i międzynarodowej. Efektami realizacji projektu będzie:

 • wzrost zadowolenia poszczególnych grup klientów;
 • wzrost prestiżu i świadomości marki;
 • poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie portfela klientów;
 • realizacja większej ilości zleceń dzięki skróceniu czasu realizacji zamówień;
 • rozwój Firmy;
 • wdrożenie innowacyjnych technologii z wykorzystaniem własnych prac B+R;
 • wzrost poziomu zatrudnienia;
 • obniżenie kosztów, zwiększenie przychodów;
 • zwiększenie pozytywnego oddziaływania na środowisko;
 • zwiększenie komfortu pracy w zakładzie;
 • kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy, informacji i innowacjach;
 • udoskonalenie systemu organizacyjnego w zakładzie.

 

Odbiorcami projektu będą klienci indywidualni oraz instytucjonalni, których oczekiwania ciągle rosną, tym samym uzasadniona jest realizacja inwestycji, która stanowi odpowiedź na wzrastające wymagania rynku oraz wywiera istotny wpływ na rozwój Firmy.

Należy podkreślić, że projekt jest samodzielną nową inwestycją związaną z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego. Nowe rozwiązanie technologiczne jest zasadniczo odmienne od stosowanego dotychczas, o czym świadczy głównie zakres przedmiotowy inwestycji. Projekt zaspokoi wszystkie zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy, a ewentualny brak jego realizacji pozbawi Firmę możliwości rozwoju, a z pewnością długotrwale ją opóźni.


Całkowita wartość Projektu wynosi 898 884,00 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 292 320,00 PLN